Yoshifumi Oshikawa
Birthdate: 9/5/1977
Height: 182 cm (5' 11.65")

Series Robot/Demon
Kamen Rider Decade Auto Vajin
Tiger Orphnoch

Kamen Rider Gills Kamen Rider Zolda Kamen Rider Alternative Kamen Rider Delta Kamen Rider Garren
Kamen Rider Ibuki Kamen Rider Shoki Kamen Rider Drake Deneb Kamen Rider Gaoh
Go-On Blue Shinken Blue Kamen Rider G3-X (Decade) Kamen Rider Ixa (Decade) Gosei Black
Gokai Blue